Oznámenie o vývoze humánneho lieku

Postup pre vyplnenie formulára

Formulár je prístupný po vašom príhlásení prostredníctvom kontrolného kódu, ktorý vám bude zaslaný na zadaný email.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak ich nevyplníte, formulár vás na to pred chybným údajovým políčkom upozorní oznamom a červeným výkričníkom (!).

Jednotlivé bloky formulára vyplňte nasledovne:

 1. Kontaktné údaje oznamovateľa

  Oznamovateľom vývozu je držiteľ rozhodnutia o registrácii humánneho lieku. Vyplňte meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu držiteľa registrácie humánneho lieku, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla držiteľa registrácie humánneho lieku, ak ide o právnickú osobu

 2. Údaje o splnomocnenom veľkodistributérovi

  Zadajte meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, ak ide o právnickú osobu, ak humánny liek vyviezol držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov na základe vášho písomného splnomocnenia.

 3. Liek

  Vyplňte údaje o všetkých vyvýžaných. Pre pridanie ďalšieho lieku kliknite na Pridať ďalší liek.

  Názov lieku: Po vpísaní prvých troch písmen sa automaticky aktivuje databáza registrovaných liekov. Vyberte z nich liek podľa jeho kódu, názvu, sily a veľkosti balenia,

  Šarža: Číslo šarže humánneho lieku,

  Počet: Počet balení humánneho lieku,

  Cena: Jednotková cena balenia v úradne určenej cene,

  Hodnota: Celková hodnota vyvezeného lieku,

  Štát: Názov štátu, do ktorého sa humánny liek vyviezol. Po zadaní písmena sa aktivuje odpovedajúci zoznam štátov,

  Dátum: Dátum vývozu humánneho lieku. Pri zadávaní dátumu môžete ako oddelovač použiť bodku alebo -,

  Dôvod: Odôvodnenie vývozu humánneho lieku.

 4. Uloženie alebo odoslanie formulára

  Rozpracovaný formulár oznámenia si môžete Uložiť alebo Odoslať.

  Uložený formulár ŠÚKL nebude spracovávať a k jeho vypĺňaniu sa dostanete automaticky po prihlásení sa pomocou rovnakého emailu pod akým bol vytvorený.

  Odoslaný formulár ŠÚKL spracuje a zverejní na svojom portáli. O úspešnom odoslaní formulára budete informovaný priamo na stránke s možnosťou prechodu do vášho vyplneného formulára. Na vašu emailovu adresu vám systém automaticky doručí informáciu o prijatí vášho oznámenia.

 5. Zaslanie plnomocenstva

  Plnomocenstvo zašlite ako pdf prílohu na email vyvoz@sukl.sk do 7 dní od uskutočnenia vývozu.

 6. Zverejnenie hlásenia na webovej stránke ŠÚKL

  Po kontrole správnosti vyplnenia podaného oznámenia a plnomocenstva bude hlásenie o vývoze bezodkladne zverejnené na webovom sídle ŠUKL v časti „INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ – Zoznam vyvezených liekov“.