-->

e-mail: zp@sukl.sk

Slovenská verzia

eŽiadosť

Prvá etapa elektronického podania žiadosti

1. Všeobecné informácie

Prvá etapa elektronického podania žiadosti

Ciele:

1) elektronické pridelenie variabilného symbolu

2) elektronické sledovanie úhrady poplatkov za žiadosti (len pre platené žiadosti)

3) získanie špecifikovaných údajov zo žiadosti v elektronickej forme Manuál postupu pre I. etapu elektronického podania žiadosti je uvedený nižšie.

Podrobné informácie týkajúce sa práce s elektronickým systémom prideľovania variabilných symbolov nájdete v dokumente Základné kroky... .

 

2. Správne poplatky

V zmysle ustanovenia § 1 zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov vyberanie správnych poplatkov vykonávajú orgány štátnej správy. V súlade so zákonom č.488/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov je od 1.12.2001 touto úlohou poverený Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Správne poplatky sa platia prostredníctvom účtov určených Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Výšku poplatku stanovuje zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úhradu poplatkov je nutné previesť pred podaním žiadosti.

 

Variabilný a špecifický symbol, pod ktorým sa má previesť úhrada, získate prostredníctvom elektronického systému. Po zaplatení úhrady Vám e-mailom príde potvrdenie o úhrade.

 

Správny poplatok za žiadosti týkajúce sa zdravotníckej pomôcky
EUR
Vydanie rozhodnutia o registrácii distribútora zdravotníckej pomôcky.

500,00 €

 

3. Poplatky podľa Sadzobníka výkonov a služieb ŠÚKL

Poplatky podľa Sadzobníka výkonov a služieb ŠÚKL sa platia prostredníctvom účtov určených Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Výšku poplatku stanovuje aktuálne platný Sadzobník výkonov a služieb ŠÚKL.

Úhradu poplatkov podľa Sadzobníka výkonov a služieb ŠÚKL je nutné uskutočniť pred podaním žiadosti

Variabilný a špecifický symbol, pod ktorým sa má previesť úhrada, získate prostredníctvom elektronického systému. Po zaplatení úhrady Vám e-mailom príde potvrdenie o úhrade.

Názov položky podľa platného Sadzobníka výkonov a služieb ŠÚKL
Cena výkonu v (€)
Posúdenie tech. dokumentácie pri prvom oznámení/ registrácii ZP/IVD ZP výrobcu/ splnomocneného zástupcu (EC-REP) so sídlom v SR

845,00 €

Posúdenie každej ďalšej techn. dokumentácie ZP/IVD ZP výrobcu/ splnomocneného zástupcu (EC-REP) so sídlom v SR

485,00 €

Podanie žiadosti na oznámenie ZP/IVD ZP (bez ohľadu na existenciu kódu pre ZP)

23,00 €

Podanie hlásenia zmeny /viacerých zmien naraz pre ZP/IVD ZP

40,00 €

Podanie žiadosti o vytvorenie kódu ZP/IVD ZP v databáze zdravotníckych pomôcok

17,00 €

Podanie žiadosti o aktualizáciu kódu ZP/IVD ZP v databáze zdravotníckych pomôcok

11,00 €


4. Platobné podmienky

Bankové spojenie platné od 1. 2. 2014

Bankový poplatok za bezhotovostný platobný styk hradí platiteľ

 

Platobná inštrukcia pre SEPA platby* v EUR

Krajiny SEPA: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Guernsey, Jersey, Isle Of Man, Švajčiarsko, Monako, San Marino, Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Miquelon, Andorra, Vatikán

4.1 Správne poplatky

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava. Slovenská republika
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK3481800000007000133673
Účel prevodu: Variabilný symbol vygenerovaný v elektronickom systéme + SS: 1111

 

Platobná inštrukcia pre platby

  •   z krajín mimo SEPA oblasti
  •   v inej mene ako EUR z krajín mimo SEPA oblasti

Údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod, v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom sprostredkujúcej banky prostredníctvom siete SWIFT

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SK
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK3481800000007000133673
Názov účtu: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, SK
Účel prevodu: Variabilný symbol vygenerovaný v elektronickom systéme + SS: 1111

4.2 Platby za služby ŠÚKL

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava. Slovenská republika
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK3181800000007000133630
Účel prevodu: Variabilný symbol vygenerovaný v elektronickom systéme + SS: 9999

 

Platobná inštrukcia pre platby

  • z krajín mimo SEPA oblasti
  • v inej mene ako EUR z krajín mimo SEPA oblasti

Údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod, v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom sprostredkujúcej banky prostredníctvom siete SWIFT

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SK
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK3181800000007000133630
Názov účtu: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, SK
Účel prevodu: Variabilný symbol vygenerovaný v elektronickom systéme + SS: 9999

UPOZORNENIE:

1) Prosím, používajte variabilný symbol generovaný systémom eŽiadosť a súčasne špecifický symbol pre účely jednoznačnej identifikácie platby
2) Prosím realizujte bankový prevod pre každý vygenerovaný variabilný symbol osobitne. Kumulatívne platby (viac variabilných symbolov v jednej platbe) nebudú akceptované.
3) Žiadame žiadateľov o dodržanie platobných inštrukcii a úhrady vykonať v súlade s údajmi uvedenými v Platobnom poukaze za služby ŠÚKL a Platobnom príkaze pre správne poplatky.
Nesprávne uhradené platby nebude možné akceptovať a budú vrátené ako mylné platby na účet, z ktorého boli zaplatené. ŠÚKL až do času prijatia správnej úhrady platby úkony a služby nevykoná.

 

* SEPA platby sú úhrady v mene EUR z krajín SEPA oblasti (členské krajiny EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).
* SEPA predstavuje zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v eurách v rámci krajín Európskej únie. SEPA umožní realizáciu a prijímanie platieb v rámci SEPA priestoru za rovnakých technických a obchodných podmienok a odstráni rozdiely medzi zahraničnými a tuzemskými platbami, t.j. všetky platby v rámci SEPA priestoru sa budú považovať za domáce.