Notice of first launch, interruption or termination of supply of a human drug

Oznámenie o prvom uvedení, prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

Webové sídlo Prerusenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv je určené držiteľom registrácie humánneho lieku na podávanie oznámenia o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok liekov na slovenský trh v elektronickej podobe.

Držiteľ registrácie humánneho lieku v zmysle § 60 ods. 1 písm. i) zákona č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje :

bod 2.

prerušenie alebo zrušenie dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky s uvedením dôvodov pred prerušením alebo zrušením dodávania; plánované prerušenie alebo plánované zrušenie dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky je držiteľ registrácie povinný oznámiť štátnemu ústavu najmenej dva mesiace vopred

bod 7.

dátum obnovenia dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky pred jeho obnovením, ak ide o prerušenie podľa bodu 2

Vyplnením a odoslaním formulára držiteľ registrácie zašle informácie o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý ho po spracovaní zverejní na tomto portáli. Pre správne vyplnenie formulára si prečítajte informáciu o postupe pri vypĺňaní.

ŠÚKL bude prijímať a považovať za platné len hlásenia podané prostredníctvom elektronického systému.